Algemene voorwaarden.

1 Inschrijving:

Inschrijving geschiedt na het invullen en ondertekenen van het door sportcenter AroBus verstrekte inschrijfformulier.

De inschrijving is voor onbepaalde tijd.

Sportcenter AroBus is gerechtigd de door het lid aangeleverde gegevens te gebruiken ten behoeve van communicatie met haar leden omtrent het lidmaatschap en de door sportcenter AroBus georganiseerde activiteiten en daaraan gerelateerde aangelegenheden.

De gegevens van het lid worden niet aan derden uitgegeven.

2 Abonnement:

Uw abonnement zal afhankelijk van de door u gekozen betalingstermijn stilzwijgend worden verlengd tot wederopzegging.

Uw abonnementsperiode gaat in op de dag van inschrijving.

De periode waarover het abonnement loopt is vanaf de datum van inschrijving tot aan de eerst komende datum in de volgende maand. ( 29 april loopt t/m 29 mei ).

Het abonnement wordt stilzwijgend verlengt met de periode dat u het abonnement bent aangegaan.

Jaarabonnementen worden niet stilzwijgend verlengd. Na het aflopen van uw jaarabonnement zal contact met u worden opgenomen. U kunt kiezen om uw abonnement te verlengen, stop te zetten of te wijzigen.

Uw abonnement is strikt persoonlijk en kan niet aan anderen personen worden overgedragen.

U kunt u abonnement wijzigen. Voor het wijzigen van uw abonnement zijn geen kosten verbonden. Het is niet mogelijk om gedurende een betalingstermijn te wisselen van een abonnementsvorm, tenzij de directie anders beslist.

Het is mogelijk om uw abonnementsperiode op te schorten. Dit is alleen mogelijk ivm ziekte, zwangerschap of een blessure en in overleg met de directie.

3 Contributie:

Bij inschrijving dienen de initiële contributiekosten contant of per pin te worden voldaan.

De initiële contributiekosten bestaan uit:

De verschuldigde contributie voor de gekozen contractperiode.

Inschrijfgeld

Persoonlijk lidmaatschapskaart

Bij inschrijving bent u verplicht om een persoonlijk lidmaatschapskaart aan te schaffen.

Indien u al eerder bij ons bent ingeschreven bent geweest en u beschikt nog over een lidmaatschapskaart kunt u deze gebruiken, indien deze in goede staat is. Er worden dan geen extra kosten in rekening gebracht.

Bij ieder bezoek aan het sportcenter dient u zich te laten registreren met behulp van uw lidmaatschap kaart.

Wanneer de lidmaatschapskaart niet meer functioneert dient u een nieuwe kaart aan te schaffen. Hiervoor wordt dan 7,50 in rekening gebracht.

U betaald de contributiekosten voorafgaand aan de door u gekozen betalingstermijn.

Jaarlijks vindt een geïndexeerde verhoging van het contributiegeld plaats.

4 Beëindiging lidmaatschap:

Wanneer u uw lidmaatschap wilt beëindigen dient u dit schriftelijk voor het einde van uw lopende abonnementtermijn door te geven aan sportcenter AroBus.

Opzegging kan geschieden door dit schriftelijk kenbaar te maken of mondeling in overleg met de directie.

U dient een opzegtermijn van één volle kalendermaand in acht te nemen. Dit is de maand na het aflopen van de door u gekozen abonnement termijn

Restitutie van abonnementsgeld is niet mogelijk. Dit betekent dat wanneer u binnen de huidige maand, kwartaal of jaar opzegt, uw abonnement doorloopt tot aan de volgende abonnementsperiode.

Uw opzegging nemen wij pas in behandeling indien er geen openstaande nota's meer zijn. 

5 Huisregels:

In het gebouw en op het terrein van sportcenter AroBus is het gebruik van en handelen in doping niet toegestaan.

In de zalen mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van bidons. Voor uw eigen veiligheid is het gebruik van glazen flessen en dergelijk niet toegestaan. Ook het nuttigen van etenswaren is in de sportzalen niet toegestaan.

U dient zich te allen tijde op een fatsoenlijk wijze te gedragen en op een plezierige en sportieve manier met de leden en medewerkers van sportcenter AroBus om te gaan.

Voor uw eigen veiligheid dient u zich te houden aan de instructies en aanwijzingen van het personeel van sportcenter AroBus.

Schone en verzorgde sportkleding en persoonlijke hygiëne is een eis die aan alle leden gesteld wordt.

Het is niet toegestaan de sportzalen te betreden met schoeisel dat buiten is gedragen.

Trainen met een handdoek is verplicht.

Verwijder transpiratie van het apparaat met uw handdoek of met de daarvoor bestemde papierrol en spray.

U dient er zorg voor te dragen dat de door u gebruikte materialen op de daarvoor bestemde plaatsen worden teruggeplaatst.

Indien de apparatuur na gebruik vuil is geworden dient u deze schoon te maken met de daarvoor door sportcenter AroBus beschikbaar gestelde schoonmaakmiddelen.

Indien zaken beschadigd raken door uw toedoen kan de directie besluiten de kosten hiervoor op u te verhalen.

Roken is niet toegestaan binnen het sportcenter.

6 Veiligheid en aansprakelijkheid:

De directie stelt zich niet aansprakelijk voor schade of diefstal van uw eigendommen.

Het gebruik van de faciliteiten binnen sportcenter AroBus geschiedt geheel op eigen risico.

Sportcenter AroBus wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit aan haar door opzet of grove schuld te verwijten is.

7 Gezondheid:

U beoefent sport bij sportcenter AroBus volledig op eigen risico. U kunt sportcenter AroBus niet aansprakelijk stellen voor ongevallen die samenhangen met gezondheidsrisico’s aan uw kant.

Indien u gezondheidsproblemen heeft bent u verplicht deze door te geven. In geval van nood kan sportcenter AroBus beter en sneller hulp verlenen, wanneer wij van uw gezondheidssituatie op de hoogte zijn.

8 Openingstijden:

De openingstijden staan vermeld op onze website. www.arobus.nl

De directie behoudt het recht om te allen tijde wijzigingen door te voeren in het lesrooster.

Op officiële en erkende feestdagen is sportcenter AroBus gerechtigd gesloten te zijn . Dit zonder restitutie van uw abonnementsgeld.

9 Uitvallen van lessen:

Sportcenter AroBus streeft er naar om in geval van afwezigheid van docenten voor vervanging te zorgen. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Restitutie is niet mogelijk.

10 Algemene voorwaarden:

Sportcenter AroBus behoudt het recht om wijzigingen door te voeren in de algemene voorwaarden.

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met sportcenter AroBus aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11 Overige bepalingen:

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van sportcenter AroBus beoordeeld en beslist.

12 Conformering overeenkomst:

De abonnementhouder/ster verklaart door ondertekening van zijn/haar lidmaatschapsovereenkomst de door sportcenter AroBus opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren.

Sportcenter AroBus is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet aan de regels houdt de toegang voor een door sportcenter AroBus te bepalen duur te ontzeggen zonder enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.